Tartu Kiirendus 2003

Kiirendusvõistluse JUHEND

1. Võistluse korraldamine ja juhtimine
1.2. Võistluse korraldab MTÜ VIVA Liiklus klubi VIVA RACING orgkomitee, direktor Vitali Jakovlev (mob: 056 646933), konsultant: Valter Teppan (mob: 050 47431) ja viib läbi CTree team (info, mob: 051 46464).
1.3. Võistlus viiakse läbi vastavalt Eesti kiirendusvõistluste tehnilistele tingimustele, käesolevale juhendile ning üldlevinud heade käitumise tavadele.
1.5. Võistlust juhivad MTÜ VIVA Liiklus klubi VIVA RACING poolt kinnitatud zürii ja kohtunikekogu.

2. Võistluse aeg ja koht

2.1. Kiirendusvõistlus toimub 17. mail 2003.a. algusega kell 10.00 Tartu Raadi lennuväljal endise maandumisraja alguses. Vihma korral 18. mail 2003.a.

3. Osavõtjad, võistlusautod ja võistlusklassid
3.1. Võistlusest võib osa võtta vähemalt 18 a. vana, kehtivat B kategooria juhiluba omav isik. Võistleja peab tundma käesolevaid võistlusreegleid ja neid aksepteerima.

3.2. Kasutada võib kõiki Riiklikus Autoregistrikeskuses või välisriigi vastavas registris arvel olevaid, kehtivat tehnoülevaatust ja kohustusliku liikluskindlustuse poliisi omavaid M1 kategooria sõidukeid, mis vastavad käesolevate reeglite nõuetele. Osaleja on kohustatud esitama sõiduki võistluseelse ülevaatuse käigus oma juhiloa, auto tehnilise passi ja kehtiva liikluskindustuse poliisi.

Kasitsekiivri kasutamine võistluse ajal on kohustuslik vt. tehnilisi tingimused.


Keelatud on kasutada kehtivat EAL tehnilist kaarti omavaid sõidukeid.

3.3 Võistlusklassid.

A: mootori töömaht kuni 2000 cm3

B: mootori töömaht 2001 – 3000 cm3

C: mootori töömaht 3001 – 5000 cm3

D: mootori töömaht üle 5000 cm3

E: tsiklid

F: ESTfield / vabaklass

bracket - demoesinemine.

Ülelaadimist kasutavate sõidukite mootori töömaht korrutatakse koefitsendiga 1,7. Mitut ülelaadimismeetodit kombineeritult kasutavate sõidukite mootori töömaht korrutatakse koefitsendiga 2,9. Ülelaadimine tähendab turbo-, mehaanilist (kompressor) või keemilist (nitro) ülelaadmist.

Rootormootoriga sõiduki mootori töömaht korrutatakse koefitsendiga 2. Ülelaadimist kasutava rootormooriga auto mootori töömaht korrutatakse koefitsendiga 3,4.


4. Võistluse läbiviimise kord

4.1. Võistlus koosneb ajasõitudest ja finaalsõitudest ehk eliminaatorist. Võistlejad paigutatakse eliminaatorisse ajasõitude tulemuste põhjal. Eliminaatoris osalevate võistlejate arvu otsustab korraldaja vastavalt klassi võistlejate arvukusele.

4.2. Juhul kui võistleja ei ilmu õigeagselt stardijoonele, loetakse ta kaotajaks. Vastane peab sõitma soolosõidu, kuid läheb edasi järgmisesse ringi ka juhul, kui ta teeb valestardi.

4.3 Burnout on lubatud ainult selleks ettenähtud kohas stardialal ja vaid siis kui Starter on andnud
vastava loa.

4.4 Joonele asetumine (stagemine) on lubatud vaid Starteri märguande peale. Juhul kui stagemine ebaõnnestub ehk auto liigub üle stardijoone tuleb tagurdada tagasi üle stage ja pre-stage joone ning alustada otsast peale.

4.5. Sõiduki võistluseelne ülevaatus. Sõiduki ülevaatus toimub korraldaja poolt määratud ajal ja kohas. Võistleja kohustus on sõiduki õigeagne toimetamine ülevaatuse kohta. Juhul kui peale ülevaatuse läbimist teostatakse sõiduki juures muudatusi, mille tagajärjel sõiduk ei vasta enam käesolevate reeglite nõuetele, võistleja diskvalifitseeritakse. Samuti kuuluvad võistluselt eemaldamisele sõidukid, mille turvavarustus ei vasta nende poolt võistluse käigus saavutatud aegadele. Erandina on lubatud võistlust jätkata juhul, kui järgmiseks stardiks suudetakse auto ohutusnõuetega vastavusse viia.


5. Karistused


5.1 Võistleja kuulub kohesele diskvalifitseerimisele alljärgnevatel juhtudel.

5.1.1 Peale ülevaatuse läbimist teostatakse sõiduki juures muudatusi, mille tagajärjel sõiduk ei vasta enam käesolevate reeglite nõuetele.

5.1.2 Sõiduk ei vasta ohutusnõuetele või on sõitnud välja kiirema aja, kui tema turvavarustus võimaldab.

5.1.3 Burnout väljaspool selleks ettenähtud ala.

5.1.4 Auto mootori käivitamine/soojendamine/reguleerimine ilma, et keegi istub juhikohal.

5.1.5 Võistleja on tarvitanud narkootilisi aineid või alkoholi. Lubatud piirmäär on 0,0 promilli.

5.1.6 Võistleja lülitab automaatkastiga autol sisse vabakäigu enne starti ja peale pre-stage joone ületamist.

5.1.7 Väljaspool võistlusrada kehtestatud kiiruspiirangutest (üldiselt 30 kmh aga korraldaja otsustab) mittekinnipidamine.

5.1.8 Kiirendusrajal vastupdises suunas sõitmine.

5.1.9 Ebasportlik käitumine ja/või ohuolukorra tekitamine.

5.2 Võistleja langeb võistluselt välja, kuid jääb lõpprotokolli selleks hetkeks saavutatud tulemusega alljärgnevatel juhtudel.

5.2.1 Hilinemine stardialale.

5.2.2 Ei ole võimeline startima, mootor ei käivitu, muu tehniline rike.

5.2.3 Valestart eliminaatoris (süttib foori punane tuli). Juhul, kui mõlemad võistlejad teevad valestardi, vähem varastanu võidab.

5.2.4 Sõit üle rajale märgitud kesk või äärejoone või kujutletava keskjoone ületamine ja rajalt väljasõit. Erandiks on ohtliku takistuse vältimine, sellisel juhul antakse kordusstart.

5.3 Muud tingimused

5.3.2 Alkoholi või narkojoobes võistlejad ja nende meeskonnaliikmed (mehaanikud, muud abilised) peavad korraldaja esimesel nõudmisel võistlusalalt (k.a. boksiala) lahkuma.

5.3.3 Kõik võistlejad on kohustatud kogu võistluse vältel järgima üldlevinud hea käitumise tavasid.

6. Tulemuste arvestamine
6.1. Võistlustulemused vormistab võistluse sekretariaat ja kinnitab zürii.

7. Autasustamine
7.1. Võistluse iga masinaklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse karika ja diplomiga.
7.2. Sponsoritel on õigus välja panna eriauhindu.

8. Protestid
8.1. Protesti esitamise tasu: 1000EEK.

8.2. Protesti rahuldamise korral protesti tasu tagastatakse.

9. Võistluse üldküsimused
9.1. Võistlusest osavõtuks tuleb tasuda 300EEK iga registreerunud võistleja kohta. Tasutakse registreerimisel võistluspaigas.
9.2. Võistlejate koosolekust osavõtmine on kohustuslik.
9.3. Kõik tekkinud küsimused ja probleemid mis juhendis ja tehn. Tingimustes pole kirjeldatud lahendab võitluse zürii v. Peakohtunik kohapeal.

9.4. Võistluse organiseerija ei vastuta võimalike tekkivate kahjude eest, ka kolmandatele isikutele. Võistlusel osalemine on võistleja vabal tahetel ja omal riisikol.
9.5. Info:
Valter mob: 050 47431
Jaanus mob: 051 46464

www.racetech.ee
www.tqhq.ee

 

Võistluse Tehnilised Tingimused
tagasi uudiste juurde